3 DAN
Czarny

KIHON:

zakres wymaganych techniki podaje Soke Takayuki Kubota podczas egzaminu,

KUMITE:

kombinacje techniki oraz ilość walk ustala Soke Takayuki Kubota podczas egzaminu,

KATA:

  • Ri kyu,
  • Denko getsu,
  • Gosoku,
  • Jion (shotokan),
  • Enpi (shotokan),
  • Kanku dai (shotokan),
  • Tokyui kata ( dowolne kata),
  • kata na stopnie 9 kyu-1 kyu: (Heian 1-5, Ichi no kata, Uke no kata, Kime no kata, Ryu no kata, Ni no kata, Gosoku yo dan, Bassai dai, Tekki shodan),
  • Bunkai (wszystkie kata wymagane na 3 dan).